Español

English

Català

Avís legal

1. Informació general

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa que el lloc web www.grupohla.com és propietat de “HLA LAVINIA SALUD , SLU”, amb domicili al carrer Juan Ignacio Luca de Tena 12, 28027, Madrid. Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, al tom 33688, foli 80, full M-606437, Inscripció 1a.

2. Condicions generals

Les Condicions Generals descrites a continuació regulen l'ús del lloc web de HLA LAVINIA SALUD, SLU, al qual s'accedeix mitjançant l'adreça URL www.grupohla.com

La utilització del lloc web www.grupohla.com suposa l'acceptació per l'usuari dels advertiments i esments vigents a cada moment i que a continuació s'especifiquen.

2.1. REGISTRE DE L'USUARI I ACCÉS GRATUÏT ALS CONTINGUTS

Tindrà la consideració d'usuari la persona que navegui i faci ús del lloc web de “HLA LAVINIA SALUD, SLU”.

Com a regla general, l'accés i la navegació per l'usuari d'aquest lloc web no requereixen el registre previ d'aquest lloc.

No obstant això, hi ha la possibilitat que l'accés a alguns serveis impliqui l'obligació per a l'usuari d'estar registrat a les bases de dades corresponents i que, per tant, calgui que subministri determinades dades de caràcter personal, el tractament de les quals es sotmetrà en tot cas al que disposa la vigent normativa sobre protecció de dades.

En cas que l'accés a determinats serveis impliqui el registre obligatori, l'usuari haurà d'utilitzar les claus d'accés per al seu ús exclusiu, i la correcta utilització de la seva absoluta responsabilitat.

Això significa que 'HLA LAVINIA SALUD, SLU' no assumirà cap responsabilitat derivada dels perjudicis que, si escau, poguessin ocasionar-se a tercers com a conseqüència que altres persones facin ús de la contrasenya de l'usuari, ja sigui amb el seu coneixement o sense ell.

Així mateix, l'accés i la navegació per l'usuari dins del lloc web són gratuïts, sens perjudici que la contractació d'algun servei pugui suposar l'abonament d'alguna quantitat, cosa que s'indicarà en un apartat visible de la pàgina.

2.2. DENEGACIÓ D'ACCÉS ALS CONTINGUTS DEL LLOC WEB

L'usuari s'obliga al compliment de les presents Condicions d'Ús, així com a complir les especials advertències o instruccions d'ús contingudes en aquestes o al lloc web i obrar sempre conforme a la Llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei de què gaudeix, abstenint-se d'utilitzar el lloc web de qualsevol manera que pugui danyar o deteriorar el funcionament normal del mateix, els béns o drets de “HLA LAVINIA SALUD, SLU”, els seus proveïdors, la resta d'usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

'HLA LAVINIA SALUD, SLU' podrà denegar l'accés a aquest lloc web en cas d'incompliment de les presents Condicions d'Ús per part de l'usuari.

3. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

La denominació 'HLA LAVINIA SALUT, SLU' i altres usos distintius que apareixen en aquesta pàgina web són de l'exclusiva propietat i titularitat de 'HLA LAVINIA SALUT, SLU', que ha procedit al seu registre.

Així mateix, el nom de domini www.grupohla.com aquells altres mitjançant els quals es pugui accedir de forma directa a aquest lloc web són també de l'exclusiva titularitat de “HLA LAVINIA SALUD, SLU”, per la qual cosa el seu ús indegut serà perseguit d'acord amb el que preveu la Llei.

La titularitat esmentada li confereix el dret exclusiu d'utilització d'aquests signes distintius, per la qual cosa aquells tercers que no tinguin autorització tenen prohibida la seva utilització

Tots els textos, imatges, sons, vídeos i, en general, les obres intel·lectuals que hi ha en aquesta pàgina web estan protegits com a dret d'autor per la legislació sobre propietat intel·lectual, exceptuant les aplicacions de domini públic per voluntat expressa del seu autor, la titularitat del qual no és de “HLA LAVINIA SALUT, SLU” i que són d'accés gratuït per a l'usuari, que podrà descarregar-lo.

No obstant això, es reconeix a l'usuari autorització per poder visualitzar, imprimir, copiar o emmagatzemar, al disc dur o en un altre suport físic, els continguts d'aquest lloc, sempre que s'observi el respecte als drets d'autor i de propietat industrial , d'acord amb el que assenyala aquest apartat.

Qualsevol altres usos diferents dels merament personals esmentats, requerirà autorització expressa i escrita de “HLA LAVINIA SALUT, SLU”.

Els enllaços continguts o que es puguin contenir en aquest lloc que dirigeixin a altres pàgines web per facilitar a l'usuari l'accés a aquestes respecten els drets de propietat intel·lectual.

4. RESPONSABILITAT

“HLA LAVINIA SALUD, SLU” assumeix el compromís de posar totes aquelles mesures al vostre abast per evitar l'exhibició d'informació o continguts il·lícits dins d'aquest lloc web, així com per eliminar-los en el cas que tingueu constància de l'existència d'aquests .

Igualment, 'HLA LAVINIA SALUD, SLU' realitzarà totes les accions al seu abast encaminades a evitar i, si escau, eliminar de la seva pàgina web aquells enllaços a llocs de contingut il·legal, que incitin a activitats il·lícites o que suposin una vulneració de els drets que consagra l'ordenament jurídic.

Així mateix, posa en coneixement dels usuaris que hi ha la possibilitat que el contingut de la informació d'aquest lloc web no estigui actualitzada o sigui totalment exacta, per la qual cosa no es fa responsable dels continguts esmentats, ni dels subministrats pels proveïdors o altres tercers que utilitzin aquest lloc web, així com dels possibles perjudicis que l'ús de la mateixa pogués ocasionar.

'HLA LAVINIA SALUD, SLU' desenvoluparà els esforços precisos per evitar errors i, si escau, reparar-los o actualitzar-los com més aviat millor, no podent garantir la seva inexistència ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

'HLA LAVINIA SALUD, SLU' no es fa responsable de les opinions abocades als fòrums que poguessin tenir lloc dins del seu lloc web, si bé, es compromet a vetllar per la correcta utilització d'aquests.

Tota la informació continguda en aquest lloc web serà susceptible de ser modificada de manera i/o amb la periodicitat que “HLA LAVINIA SALUD, SLU” estimi oportú, sense que aquests canvis hagin de ser comunicats als usuaris. Davant de qualsevol dubte, es recomana que abans d'iniciar la navegació, llegeixin atentament aquest Avís Legal.“HLA LAVINIA SALUD, SLU” no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu:


  • Interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o als aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a “HLA LAVINIA SALUD, SLU”, que impedeixin o endarrereixin la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema;

  • Retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o altres sistemes electrònics;

  • Accions de terceres persones realitzades mitjançant intromissions il·legítimes, fora del control i que no siguin atribuïbles a “HLA LAVINIA SALUT, SLU”;

  • Divergències de la informació, documentació i/o altre contingut del lloc web que poguessin existir entre la versió electrònica i la versió impresa;

  • La impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a “HLA LAVINIA SALUD, SLU”, degudes a l'usuari, a tercers, oa supòsits de força major;

  • Falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts oferts per si mateixa o per tercers.
Amb caràcter general, la informació disponible en aquest lloc web ha de ser entesa com una guia sense propòsit de validesa legal. La informació facilitada a través del mateix no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris o butlletins oficials de les administracions públiques.En el cas de qualsevol discrepància entre la versió de documents i informació obtinguda en aquest lloc web i la versió considerada oficial, la versió oficial de les administracions públiques és l'única legalment vàlida.

5. MODIFICACIÓ D'AQUESTS TERMES I DURADA

HLA LAVINIA SALUT, SLU pot canviar en qualsevol moment les condicions aquí degudament publicitades.

6. COPYRIGHT

Tots els drets reservats per a tots els països, de tots els textos, així com totes les il·lustracions, fotografies i documents presentats en aquest lloc.

Qualsevol ús per a qualsevol propòsit, textos, documents, fotografies i informació presentada, fins i tot si és només per a l'ús d'una part o fragment d'aquesta informació no es pot fer amb l'autorització prèvia per escrit de l'autor dels documents en qüestió i del propietari del copyright o qualsevol altra persona degudament autoritzada a aquest efecte.

Es considera un ús: l'arxiu o transmissió o reproducció d'aquesta informació o qualsevol part de la informació, en qualsevol forma, per exemple, en forma impresa, de forma virtual, com un arxiu, incloent a Internet, a la ràdio, a paper o en qualsevol mitjà, o qualsevol altre ús de la informació presentada.

7. LEGISLACIÓ I FUR JURISDICCIONAL

Les Condicions Generals assenyalades estan subjectes al que disposa la legislació espanyola.

Tota discrepància o controvèrsia entre les parts relacionada amb la pàgina web: www.grupohla.com se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.