Español

English

Català

Política de privadesa

1. Política de protecció de dades

 • Introduccio

 • Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

 • Amb quina finalitat tractem les vostres dades i quina és la base legitimadora?

 • Quines dades tractem i de quina font s'obtenen?

 • A qui es comuniquen les vostres dades?

 • Per quant de temps conservarem les vostres dades?

 • Quins són els seus drets?

Introducció.

Aquesta Política de Protecció de Dades està adaptada específicament a la web de Grup Hospitalari HLA (www.grupohla.com), així com a les aplicacions i altres productes i serveis dels quals el titular de les dades de caràcter personal pogués fer ús a través de la citada pàgina web (anomenats col·lectivament “Serveis”).


Aquesta Política de Protecció de Dades podrà modificar-se per HLA LAVINIA SALUD, SLU, prèvia comunicació al titular de les dades a través de la pàgina web o per altres mitjans perquè la pugui conèixer i continuar utilitzant els nostres Serveis. El fet de continuar gaudint dels nostres Serveis després d'haver-vos comunicat les referides modificacions suposarà que està d'acord amb aquestes, llevat que sigui necessari el consentiment exprés.


Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

El responsable de tractament serà la societat HLA LAVINIA SALUD, S.LU. (d'ara endavant, HLA), amb el CIF B87316139, i amb domicili social al c/ Juan Ignacio Luca de Tena, 12, 28027, Madrid .


Per a l'adequada gestió del tractament de les vostres dades personals, HLA té designat un Delegat de Protecció de Dades davant el qual podreu acudir per resoldre qualsevol qüestió que necessiteu, podent contactar a través del correu electrònic DPO@grupohla.com.


Amb quina finalitat tractem les vostres dades i quina és la base legitimadora?

A HLA podem tractar les dades personals demanades del titular dels mateixos per a les següents finalitats:


1. Contacte: sobre la base del consentiment o la relació jurídica i/o contractual existent amb l'interessat, gestionar les dades dels interessats que contacten amb HLA a través dels formularis que HLA posa a disposició de l'usuari, així mateix, les vostres dades seran tractades per tal de gestionar les consultes que ens feu arribar a través dels canals habilitats a aquest efecte a la nostra pàgina web, així com per a la gestió de cites per a la prestació de l'assistència sanitària.


2. Treballa amb nosaltres: En base al consentiment o la sol·licitud d'aplicació de mesures precontractuals, en funció de com s'iniciï el procés de selecció, el tractament de les seves dades té com a objectiu poder desenvolupar el procés de selecció, cosa que implica l'anàlisi del seu perfil professional a través de la informació continguda al seu CV, així com la proporcionada durant el desenvolupament del procés de selecció a través d'entrevistes, dinàmiques de grup i correus electrònics intercanviats.


3. Accés a “Portal del Pacient”: sobre la base de la relació jurídica i/o contractual existent amb el pacient, gestionar el seu registre a “El Portal del Pacient”, així com les dades posteriors que es poguessin generar a través del canal esmentat, amb la finalitat de dur a terme l'administració general del seu compte, el manteniment, compliment, desenvolupament, control i gestió de les peticions que vostè registri a través del Portal del Pacient, així com de la gestió de la seva relació amb HLA.


4. Publicitat de productes i serveis propis: Remetre al pacient, sobre la base de l'interès legítim d'HLA de promocionar els seus productes i serveis, informació relacionada amb noves prestacions i millores assistencials ofertes, així com per avaluar el grau de satisfacció del pacient en relació amb l'assistència dispensada. Si escau, aquesta finalitat també es podrà basar en l'interès vital del pacient.


5. Atenció de sol·licituds d'informació en base a mesures precontractuals, queixa, suggeriment (a causa de l'existència d'un interès legítim a mantenir uns estàndards de qualitat apropiats i oferir un servei millor), reclamació o exercici de drets de protecció de dades (en compliment d'una obligació legal) En aquests casos es tractaran les vostres dades amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud, per qualsevol mitjà, incloses les comunicacions telefòniques i/o electròniques.


6. Enviament de newsletter: si consenteix explícitament, les seves dades podran ser utilitzades per a l'enviament, per mitjans electrònics, dels butlletins als quals s'hagi subscrit.


7. Compliment d'obligacions legals: pot resultar necessari tractar les dades personals amb la finalitat de complir els requeriments legals que corresponguin. En concret, per complir amb la legislació en matèria de protecció de dades, tributària o sanitària.


Quines dades tractem i de quina font s'obtenen?

 • Dades facilitades per l'interessat, a través de l'emplenament dels formularis a aquest efecte habilitats i de les relacions que entaula amb HLA.

 • Les dades tractades per al desenvolupament del procés de selecció que són proporcionades pel candidat a través de l'enviament del seu CV, o obtingudes durant el procés de selecció.

 • Dades obtingudes d'estudis de màrqueting en què l'interessat hagi acceptat participar i hagi donat el consentiment per ser utilitzats.

 • En funció del servei, les dades tractades abasten la següent tipologia:

 • Dades identificatives (per exemple, nom, cognoms, document d'identitat, adreça postal correu electrònic, número de telèfon).

 • Dades socioeconòmiques (p.ex. econòmics, financers i d'assegurances).

 • Dades de transaccions de béns i serveis (p. ex. pagaments dels serveis realitzats).

 • Dades d'informació comercial (p.ex. interessos en productes o serveis).

 • Dades de salut.

A qui es comuniquen les vostres dades?

Les següents comunicacions de dades persegueixen garantir el correcte desenvolupament de la relació contractual, així com donar compliment a obligacions legals que exigeixen realitzar les esmentades comunicacions:


 • Organismes i administracions públiques en l'exercici d'una obligació legal.

 • Professionals (metges i administratius) i institucions que acreditin interès legítim i necessari per a la prevenció, diagnòstic mèdic, prestació d'assistència sanitària, tractaments mèdics, gestió de serveis sanitaris o seguiment del procés clínic i gestió administrativa.

 • Companyia asseguradora de responsabilitat civil professional als efectes estrictament necessaris per a la tramitació i gestió dels sinistres emparats per la cobertura de la pòlissa contractada amb aquests.

 • Companyies asseguradores als efectes estrictament necessaris per a la tramitació i cobertura de les despeses incorregudes i cobertes a la pòlissa contractada.

 • Entitats titulars de fitxers de serveis d'informació sobre solvència patrimonial i crèdit, tant per consultar-los en els supòsits legalment establerts, com en cas d'incompliment de les seves obligacions dineràries.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals seran conservades durant el temps necessari per a la prestació del servei. Les dades seran suprimides d'acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades, cosa que implica el seu bloqueig, estant disponibles tan sols a sol·licitud de jutges i tribunals, Defensor del Poble, Ministeri Fiscal o les Administracions Públiques competents durant el termini de prescripció de les accions que en puguin derivar i, transcorregut aquest, es procedirà a la seva completa eliminació.


Quins són els seus drets?

El Reglament General de Protecció de Dades, estableix que vostè podrà exercitar els drets següents:


 • Dret d'accés: accedir a les vostres dades per tal de conèixer el tractament de les dades personals de l'interessat dutes a terme per HLA.

 • Dret de rectificació: sol·licitar la rectificació de les vostres dades quan aquestes resultin incorrectes o inexactes.

 • Dret de supressió: sol·licitar la supressió de les vostres dades personals quan ho considereu.

 • Dret de limitació: sol·licitar la limitació del tractament de les dades personals al responsable del tractament perquè apliqui mesures sobre aquestes dades, per evitar la seva modificació o supressió.

 • Dret de portabilitat: sol·licitar l'enviament de les dades personals que us incumbeixin i que heu facilitat a HLA. Aquestes dades es proporcionaran a l'interessat en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica.

 • Dret d'oposició: oposar-se al tractament de les seves dades en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, cas en què HLA deixaria de tractar-los, excepte per motius legítims imperiosos o per l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 • Dret a no ser objecte de decisions automatitzades: té dret a no ser objecte de decisions automatitzades (sense intervenció humana en el procés) que puguin tenir efectes jurídics negatius.

En qualsevol moment l'interessat podrà retirar el seu consentiment sobre aquelles finalitats que tinguin aquest com a base legitimadora. A més, podrà oposar-se a l'enviament de publicitat per mitjans electrònics enviats per HLA.


Igualment, l'interessat podrà exercir els drets anteriorment descrits, mitjançant sol·licitud escrita dirigida a HLA LAVINIA SALUT, SLU al domicili postal carrer Juan Ignacio Luca de Tena número 12, 28027, Madrid, o bé remetent un correu electrònic a la adreça DPO@grupohla.com, indicant en ambdós casos “Política de Protecció de Dades”.


Finalment, el titular de les dades pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció a l'exercici dels seus drets.


Accedeixi al següent link per consultar les dades del Responsable del Tractament del centre corresponent:
https://www.grupohla.com/hospitales-clinicas