Español

English

Català

Responsabilitat i desenvolupament sostenible

Conscient que l'entorn en què convivim condiciona el benestar i la salut de les persones, HLA busca tant l'excel·lència en l'assistència sanitària com la satisfacció de les expectatives dels seus grups d'interès al nivell més alt. aquest sentit, ha continuat potenciant el seu compromís amb la sostenibilitat i el desenvolupament sostenible, a través de la seva estratègia empresarial recolzada en un pla medi ambiental que garanteix la sostenibilitat del sistema actual i de les generacions futures. :
/assets/images/HLA-Sostenibilidad_01_350x240.png

Les fites més rellevants del darrer any han estat:

asd
asd

Al mateix temps continua ampliant la seva xarxa assistencial, millorant les seves instal·lacions i reinvertint els beneficis en l'ampliació de la cartera de serveis i professionals, permetent el creixement de la companyia i apropant la millor sanitat a la població en paral·lel a la lluita davant d'una crisi sanitària sense precedents Durant els darrers anys s'ha donat un gran impuls al procés d'expansió del grup, amb l'adquisició de dos nous hospitals a Cadis i la posada en marxa de nous centres d'especialitats a Almeria, Granada i Guadalajara Paral·lelament, el grup avança en el pla de modernització als hospitals i centres mèdics, amb l'adquisició de l'última tecnologia i el desenvolupament de la cartera de serveis.

Responsabilitat social i governança

És un projecte de l'equip de restauració del Grup Hospitalari HLA que recull totes les iniciatives al voltant de l'alimentació que contribueixen a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i que tenen un impacte directe en la millora de la salut de les persones. Algunes són la reducció de menjar sobrant, compromís amb el consum de producte local i de temporada i la substitució dels plàstics per altres materials més respectuosos amb el medi ambient.

Image de Projecte AlimentaACCIÓ .

Compromís ambiental

Grup HLA està compromès amb la millora de l'assistència sanitària integral des del respecte més absolut al medi ambient. Conscient que la salut de les persones també depèn de l'entorn on viuen, el Grup es basa en el principi de precaució, analitzant i gestionant els seus principals riscos ambientals al llarg de tota la seva cadena de valor, considerant tant els impactes directes als actius on desenvolupa la seva activitat, com els indirectes derivats de la mateixa.

Fonamenta el seu enfocament de gestió mediambiental a la Política de Qualitat, Excel·lència i Compromís Ambiental, d'aplicació a la xarxa de centres assistencials. Aquesta política constitueix el marc per vertebrar el sistema de gestió ambiental basat en la referència ISO 14001 que està implantat a tot el Grup HLA, la seva estratègia s'adapta en paral·lel a l'avenç de l'Agenda 2030 i els Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides, centrant-se principalment en la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic apostant per la utilització d'energia 100% renovable , l'eficiència energètica i invertint en edificis més responsables amb el medi ambient, transició cap a una economia circular com a base per allargar la vida útil de materials amb què desenvolupa la seva activitat, la prevenció i control de la contaminació, així com la protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes en paral·lel al desenvolupament i l'excel·lència de la seva oferta assistencial.

Així mateix, disposa d'una guia de Bones Pràctiques Ambientals, d'aplicació a tota la xarxa d'hospitals i centres mèdics, amb recomanacions tant per als empleats com per als pacients i visitants durant la seva estada als centres sanitaris. Addicionalment compta, des de l'exercici 2020, amb una guia de bones pràctiques de consum de recursos naturals i mesures que puguin ajudar els centres a complir els objectius ambientals establerts.

El Grup HLA disposa d'un Comitè de Qualitat i Medi Ambient encarregat de definir i aprovar les polítiques i objectius de medi ambient del Grup, de fer la revisió del sistema per la direcció i d'establir els plans anuals d'auditories internes, entre altres aspectes, així com amb una Comissió Permanent encarregada de resoldre les incidències del sistema i identificar i promoure noves àrees de millora, constituïda per un equip multidisciplinari de professionals amb experiència en el Grup, de la mateixa manera adapta i millora el seu sistema gràcies a els usuaris que valoren el compromís de la companyia amb el medi ambient després de la seva estada als centres.